Organizing Committee

Dr. Qihu Qian, Chair

Dr. Shucai Li, Chair

Dr. Dar Hao Chen, Co-Chair

Dr. Hany Farouk Shehata, Co-Chair

Prof. Jian Liu, Co-Chair

Prof. Zhanyong Yao, Co-Chair

Prof. Rafi Tarefder, Co-Chair

Prof. Musharraf Zaman, Co-Chair